Villkor

I. Omfattning
 1. Dessa villkor gäller för kontrakt för uthyrning av hotellrum för boende samt alla ytterligare tjänster och leveranser av ”Kullerbacka Gästhus” som gjorts till kunden i detta sammanhang.
 2. Allmänna villkor för kunden gäller endast om detta uttryckligen har överenskommits skriftligt.
 3. Dessutom gäller de ytterligare villkor som överenskommits vid ingåendet av kontraktet.
II. Slutsats av kontraktet, partners, stadga för begränsningar
 1. Kontraktet ingås genom att Kullerbacka Gästhus accepterar kundens ansökan. Kullerbacka Gästhus är gratis att bekräfta rumsreservation i textform.
 2. Avtalsparter är ”Kullerbacka Gästhus” och kunden. Om en tredje part har beställt för kunden är han skyldig till ”Kullerbacka Gästhus” tillsammans med kunden som en gemensam gäldenär för alla skyldigheter enligt Hotelaufnahmevertrag, förutsatt att Kullerbacka Gästhus svarar mot motsvarande försäkran från tredje part.
 3. Alla fordringar mot ”Kullerbacka Gästhus” upphör i princip till ett år från den lagstadgade begränsningsperioden. Skadeståndsanspråk blir lagstadgad om fem år, om inte de är baserade på skada på liv, lem, hälsa eller frihet. Skadeåtagandena blir lagstadgade oberoende av kunskap om tio år. Begränsningsperioderna gäller inte på grund av påstådda eller grovt oaktsamliga åsidosättande av ”Kullerbacka Gästhus”.
III. Tjänster, priser, betalning, kompensation
 1. Kullerbacka Gästhus är skyldig att hålla rummen bokade av kunden tillgänglig och att tillhandahålla de överenskomna tjänsterna.
 2. Kunden är skyldig att betala avtalade eller giltiga priser på ”Kullerbacka Gästhus” för rumsuthyrning och övriga tjänster som han använder. Detta gäller även tjänster och kostnader för ”Kullerbacka Gästhus” som beställts av kunden till tredje part.
 3. De avtalade priserna inkluderar de skatter och lokala avgifter som gällde vid tidpunkten för kontraktet. Vid förändring av lagstadgad moms eller införande, ändring eller avskaffande av lokala skatter på ämnet efter ingående av avtalet, kommer priserna att justeras i enlighet därmed. För avtal med konsumenter gäller detta endast om perioden mellan avtalets ingående och kontraktets utförande överstiger fyra månader.
 4. Kullerbacka Gästhus kan ge sitt samtycke till en efterföljande minskning av antalet bokade rum, utförandet av Kullerbacka Gästhus eller kundens längd beroende på rummets pris och / eller den andra Fördelarna med ”Kullerbacka Gästhus” ökade.
 5. Fakturor på ”Kullerbacka Gästhus” utan förfallodag betalas inom 10 dagar från mottagandet av fakturan utan avdrag. Kullerbacka Gästhus kan när som helst kräva omedelbar betalning av förfallna fordringar från kunden. Vid betalningsföreläggning har ”Kullerbacka Gästhus” rätt att kräva det gällande lagstadgade ränteintäcket för närvarande 7,5% eller, om det rör sig om rättsliga transaktioner där en konsument är inblandad, med 5% över basräntan. Kullerbacka Gästhus förbehåller sig bevis på högre skador.
 6. Kullerbacka Gästhus har rätt till kundens slut på kontraktet att kräva en rimlig förskottsbetalning eller säkerhet i form av en kreditkortsgaranti, en förskottsbetalning eller liknande. Förskottsbetalning och betalningsdatum kan avtalas i textform i kontraktet. För förskottsbetalningar eller säkerhet för paketresor, fortsätter de lagstadgade bestämmelserna inte.
 7. I berättigade fall, t.ex. kundens betalningsavdrag eller förlängning av kontraktets omfattning, har ”Kullerbacka Gästhus” rätt att till och med efter avtalets slut till uppehållets början en förskottsbetalning eller säkerhet i den mening som avses ovan 6 eller en ökning av kontraktet avtalade förskottsbetalning eller deposition till dess att kräva full överenskomna ersättning.
 8. Kullerbacka Gästhus har vidare rätt att i början och under vistelsen kräva kunden en lämplig förskottsbetalning eller säkerhet enligt § 6 ovan för befintliga och framtida fordringar enligt kontraktet, om sådant inte redan nämns i punkterna 6 och / eller ovan. eller 7 gjordes.
 9. Kunden kan bara kvitta eller bosätta sig med ett ostridigt eller rättsligt verkställbart krav mot ett krav från ”Kullerbacka Gästhus”.
 10. Husdjur får endast föras med samtycke från ”Kullerbacka Gästhus” och eventuellt för en avgift. Endast hundar accepteras som husdjur.
IV. Avgång av kunden (avbokning, avbokning) / Icke-användning av hotellets tjänster (No Show)
 1. En avgång från kunden från avtalet med Kullerbacka Gästhus kräver samtycke från Kullerbacka Gästhus i textform. Om detta inte är gjort är det avtalade priset från kontraktet betalat även om kunden inte använder kontraktstjänster.
 2. Om ett avtal om kostnadsfri avbokning av kontraktet i textform har avtalats mellan ”Kullerbacka Gästhus” och kunden kan kunden dra tillbaka avtalet tills dess utan att utlösa betalnings eller skadestånd på ”Kullerbacka Gästhus”. Kundens rätt att återkalla kunden upphör att gälla om han inte utnyttjar sin rätt att avgå i skriftlig form av ”Kullerbacka Gästhus” före avtalad tidpunkt.
 3. För rum som inte används av kunden måste ”Kullerbacka Gästhus” ta hänsyn till inkomst från annan hyra av dessa rum samt de sparade kostnaderna. Om rummen inte hyrs på annat sätt, kan ”Kullerbacka Gästhus” kräva den avtalsmässiga ersättningen och schablonbeloppet för avdrag för kostnader som sparas av ”Kullerbacka Gästhus”. I det här fallet är kunden skyldig att betala minst 80% av det avtalade priset för övernattningar med eller utan frukost. Kunden kan bevisa att ovannämnda fordran inte uppkommer eller ej i den erforderliga summan.
V. Avgång av hotellet
 1. Om det har avtalats avtal om att kunden kan häva avtalet kostnadsfritt inom en viss tid, har ”Kullerbacka Gästhus” i sin tur rätt att återkalla avtalet om förfrågningar från andra kunder avseende de kontraktsförbokade rummen är tillgängliga och kunden på begäran av ”Kullerbacka Gästhus” avstod inte från sin rätt att avgå.
 2. Om en överenskommen förskottsbetalning eller deposition som begärs enligt avsnitt III nummer 5 och / eller 6 inte görs även efter utgången av en rimlig frist som Kullerbacka Gästhus har fastställt, har ”Kullerbacka Gästhus” också rätt att dra tillbaka avtalet.
 3. Vidare har ”Kullerbacka Gästhus” rätt att dra av kontraktet av en väsentligt motiverad anledning, till exempel om:
  – force majeure eller andra omständigheter för vilka ”Kullerbacka Gästhus” inte är ansvarigt gör att kontraktet är omöjligt omöjligt
  – Rum eller rum som är felaktiga enligt vilseledande eller felaktiga uppgifter om väsentliga avtalsförhållanden, till exempel kundens person eller för hans vistelse, bokad
  – Kullerbacka Gästhus är motiverad anledning att anta att användningen av hotelltjänster kan äventyra funktionen, säkerheten eller rykte på ”Kullerbacka Gästhus” i allmänhet utan att detta tillskrivas dominans eller organisation av hotellet är; – Syftet med eller vistelsen av vistelsen är olaglig; – Det strider mot avsnitt I nr 2 ovan.
 4. Med berättigad avgång av ”Kullerbacka Gästhus” uppstår ingen kundanspråk för skadestånd.
VI. Rumsberedning, överlämning och retur
 1. Kunden erhåller inget krav på tillhandahållande av vissa rum, om inte detta uttryckligen har överenskommits skriftligt.
 2. Bokade rum är tillgängliga för kunden från 15:00 på den avtalade ankomstdagen. Kunden har inte rätt till tidigare avsättning. Om inte en senare ankomsttid uttryckligen har överenskommits eller om det aktuella rummet är förbetalt, har ”Kullerbacka Gästhus” rätt att allokera bokade rum efter 19.00 timmar utan att kunden kan göra anspråk på ”Kullerbacka Gästhus”. Det finns ingen skyldighet att omfördela den.
 3. På avtjänad avresedag ska rummen lämnas av ”Kullerbacka Gästhus” senast klockan 11.00. Därefter debiteras ”Kullerbacka Gästhus” på grund av försenad utsättning av rummet för avtalsförbrukning fram till 18:00 klockan 50% av det fulla priset (listpris) från 18:00 klockan 100%. Kundens kontraktsanspråk är inte motiverat av detta. Han är fri att bevisa att ”Kullerbacka Gästhus” nej eller en mycket lägre rätt till användaravgift har uppstått.
 4. Kullerbacka Gästhus är ett rökfritt hotell. Det är därför förbjudet att röka i rummen. I händelse av en överträdelse har ”Kullerbacka Gästhus” rätt att kräva ersättning från gästen för de separata städkostnader som uppstår, inklusive eventuell förlust av försäljning som härrör från en icke-möjlig rumsuthyrning, uppgående till 2 000 kronor. Denna ersättning är högre eller lägre, om ”Kullerbacka Gästhus” visar sig vara högre eller gästen är lägre. Skulle rökdetektorn utlösa, kommer gästerna att bära kostnaden för brandkåren.
 5. Gästerna måste behandla faciliteterna på Kullerbacka Gästhus samt rummen med omsorg och i synnerhet undvika grov föroreningar och skador. Om det finns någon förorening eller skada som överstiger den normala användningsnivån, även efter gästens avresa, har ”Kullerbacka Gästhus” rätt att debitera gästens reparationskostnader, kostnader för utbyte eller rengöring efteråt. Detta gäller även föremål i lokalerna. Detta gäller särskilt ersättning av hand- och badlakan och badrockar, sängkläder, små elektriska apparater, andra möbler, hus och rumsnycklar.
 6. Frukost kan endast tas i Kullerbacka Gästhuss utsedda lokaler. I rummen är förberedelsen av mat förbjuden. För detta har gästerna ett gästkök till deras förfogande
VII. Ansvaret för hotellet
 1. Kullerbacka Gästhus är ansvarig för sina skyldigheter enligt kontraktet. Kundens anspråk på skadestånd är uteslutna. Detta gäller inte skador som uppstår på grund av skada på liv, lem eller hälsa om ”Kullerbacka Gästhus” är ansvarig för tullbrott, andra skador som grundas på ett avsiktligt eller grovt oaktsamt intrång i hotellplikten och skador på avsiktligt eller försumlig överträdelse av avtalsförpliktelserna i ”Kullerbacka Gästhus”. Kullerbacka Gästhuss åsidosättande är lika med en juridisk företrädare eller förvaltare. Skulle fel eller brister inträffa i Kullerbacka Gästhuss tjänster, kommer Kullerbacka Gästhus att göra sitt yttersta för att avhjälpa detta med kunskap eller omedelbar anmälan av kunden. Kunden är skyldig att bidra till det som är rimligt för honom att avhjälpa störningen och för att minimera eventuella skador.
 2. För inköpta varor är ”Kullerbacka Gästhus” skyldig till kunden i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Enligt detta är ansvaret begränsat till hundra gånger rumspriset, men högst 35000 kronor .- och trots värdepapper, värdepapper och värdesaker högst 8000 kronor. Pengar, värdepapper och värdesaker kan hållas på hotellet säkert upp till högst SEK (summa försäkrad på hotellet). Kullerbacka Gästhus rekommenderar att använda denna möjlighet.
  Ansvarskraven upphör att gälla om kunden inte omedelbart meddelar ”Kullerbacka Gästhus” efter att ha fått kännedom om förlust, förstörelse eller skada. Ansvaret gäller endast om rum eller behållare där föremålen lämnades stängdes.
 3. Hotellet är inte ansvarig för förlust eller skada på fordon parkerade eller shunted på hotellfastigheten och deras innehåll. För att utesluta kundens skadeståndsanspråk gäller förordningen av ovanstående nummer 1, mening 2-4, i enlighet med detta.
 4. Alla föremål som kunden lämnar kommer endast att skickas till kunden på kundens begäran, risk och kostnad, ”Kullerbacka Gästhus” kommer att hålla föremålen i tre månader, varefter de kommer att överlämnas till det lokala förlorade fastighetskontoret så länge som ett identifierbart värde finns. Om det inte finns något märkbart värde förbehåller hotellet sig rätten att förstöra det efter tidsfristen.
 5. Ansvaret för ”Kullerbacka Gästhus” för skador som uppstår vid användning av föremål för fritidsaktiviteter som. Cykeluthyrning, använd löpband, SUP och liknande, utesluts.
IIX. slutbestämmelser
 1. Ändringar och tillägg till kontraktet, godkännande av ansökan eller dessa Allmänna Villkor ska göras i textform. Unilaterala ändringar eller tillägg av kunden är ineffektiva.
 2. Plats för uppfyllelse och betalning är platsen för ”Kullerbacka Gästhus”.
 3. Det exklusiva behörighetsområdet – även för kontroll och växel tvister – är i affärsverksamhet Kullerbacka Gästhuss företagsäte.
 4. Svensk lag gäller
 5. Skulle enskilda bestämmelser i dessa Allmänna Villkor vara eller bli ogiltiga eller ogiltiga ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. I annat fall gäller lagbestämmelserna.